Домашно имущество

Застраховката Домашно имущество е застраховка, защищаваща Вашето недвижимо имущество, както и движимите вещи в застрахования имот. Застраховката Домашно имущество може да сключите за: жилищни сгради, вилни сгради, стопански сгради, съоръжения от специален тип, общо имущество и обзавеждане, битови електроуреди, компютри и аудио-видео техника, стопанско имущество и инвентар, произведения на изкуството.

Споменатото по-горе недвижимо и движимо имущество може да застраховате срещу следните рискове:

 • пожар, мълния, експлозия, имплозия, падане и блъскане на летателно тяло (основно покритие)
 • буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение, вследствие на природно бедствие, тежък сняг и лед, падане на лавина, подпочвени води, свличане и срутване на земната повърхност, морски вълни, градушка и последиците от нея
 • авария на ВиК и други проводи, късо съединение и токов удар, удар от ППС, увреждане на имущество при смяна на адрес
 • земетресение
 • кражба чрез взлом и кражба чрез използване на технически средства на движимо имущество
 • вандализъм, вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия
 • грабеж
 • чупене на стъкла и витрини
 • отговорност към трети лица, вследствие на застрахователно събитие
 • разноски за разчистване, вследствие на застрахователно събитие
 • разходи за алтернативно настаняване, вследствие на застрахователно събитие
 • загуба на доход от наем, вследствие на застрахователно събитие